Penne


Mot nordvest går det en sti på 400 meter til fornminnefeltet på Penne, beliggende midt i et fantastisk kulturlandskap. Stien forsetter videre mot Lista fyr.

Wakre lå på det solvarme berget og døste. En gang for lenge siden hadde forfedrene hans risset inn skip, fotsåler og groper på berget. Ristningene fortalte historier om mennesker på ferd over havet. Han så for seg at de var handelsmenn som brakte med seg smykker, vakre klesstoffer, våpen og krydder. Andre ganger var mannskapet krigere på vei ut på eventyr. Han så seg selv stående om bord på et skip på vei sørover...


Omkring fjellet hvor Wakre en gang lå og speidet utover landskapet finner vi i dag kulturminner fra en bred tidsepoke.

Klatrer du opp på Jærberget og ser utover mot havet, har du tusener av års historie foran føttene dine. På berget er helle- ristninger fra bronsealderen (1800-500 f.Kr.). Nedenfor ligger restene etter en gård fra folkevandringstid (400-550 e. Kr). Steingjerder deler landskapet opp i teiger og vitner om tidligere tiders jordbruk. Videre vestover ligger Pennehuset, et typisk langhus fra kulturlandskapet på Lista, med sammenbygd hus og låve.


Jærberget

Helleristninger finnes ofte i tilknytning til god og dyrkbar jord. Feltet her ved Jærberget er det største på Lista med 25 skipsfigurer og 60-70 skålgroper. Ristningene har hatt stor symbolsk og religiøs betydning. I dag gir de oss et inntrykk av et velorganisert samfunn med tid og ressurser til å skaffe mat, bygge gravhauger og hugge helleristninger.


Jernaldergården

Ved Penne er det avdekket bosetningsspor og hustufter fra folkevandringstid. Rundt langhusene har det vært dyrket mark. Rydningsrøysene viser at man har plukket bort stein fra åkeren for å lette dyrkingen. Fra langhuset har det gått en geil som har ledet dyrene til beite i utmarka. I innmarka, nært husene, ble de døde gravlagt i gravhauger.

Kulturlandskap

Vest-Lista er et unikt natur– og kulturlandskap i et av Norges eldste jordbrukslandskap. Steingjerder, bakkemurer, rydningsrøyser og buveier setter sitt preg på landskapet og vitner om landbruksdrift i over 6000 år. Utmarka ble brukt til fôr og beiting mens innmarka ble gjødsla med næring fra beitelandet. På Penne finnes rester etter dette gamle kulturavhengige biomangfoldet.

Bygningsmiljøet

Karakteristisk for området er de mange langhusene, særpreget ved at uthus og innhus er bygd sammen. Denne byggeskikken har røtter tilbake til jernalderen, og Lista er et av få steder i Norge hvor tradisjonen har vært godt bevart. På Vest-Lista er flere gårder organisert i klyngetun på samme måte som i middelalderen. Omkring klyngetunene ligger innmarka.