Utvalgte kulturlandskap

Alle fylker har minst ett utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Her finnes store biologiske og kulturhistoriske verdier som er avhengig av drift og skjøtsel for å opprettholdes.

Disse utvalgte kulturlandskapene skal gi en best mulig nasjonal representativitet i forhold til landskapstyper, driftstilpasninger og geografisk spredning. I Vest-Agder finner man det utvalgte kulturlandskapet på Vest-Lista.